Logo Kombyrån

Varför - WHY FEED

Strategi

Varför har vi en WHY FEED?

Tanken med inlägg i denna WHY FEED är att förklara olika aspekter inom kommunikation och marknadsföring utifrån ett frågeperspektiv.


Vi på Kombyrån är experter på att ställa frågorna och guida er till de svar som sedan blir grunden till er strategi. Varför strategi

WHY FEED - Varför strategi?


Strategisk kommunikation innebär att medvetet planera och genomföra kommunikationsinsatser för att nå specifika mål.


När man pratar om strategi så handlar det om att identifiera:

målgruppen - vem

syfte och strategi - varför

budskap och mål - vad

kanaler - var

tidpunkt, tidsram - när


Målgruppen (Vem):

 • Målgruppen är den specifika grupp eller de individer som du vill nå med din kommunikation. Det är viktigt att förstå deras behov, preferenser och beteenden för att anpassa  kommunikationen  på ett sätt som är mest effektivt för att nå dem och .


Syfte och Strategi (Varför):

 • Syftet i strategisk kommunikation är det övergripande målet eller den anledning varför du kommunicerar med din målgrupp. Syftet kan vara att öka medvetenheten om en produkt, bygga varumärkeskännedom, öka försäljningen, eller påverka en viss attityd eller beteende hos målgruppen. Strategin är hur du planerar att uppnå detta syfte, vilka åtgärder du ska vidta och vilka resurser som behövs.


Budskap och Mål (Vad):

 • Budskapen är de meddelanden eller information du vill förmedla till din målgrupp. Dessa budskap ska vara anpassade till målgruppens intressen och behov. Målen är de konkreta resultat eller prestationer du strävar efter att uppnå genom din kommunikation. Exempel på mål kan vara att öka försäljningen med X procent, få Y antal prenumeranter på nyhetsbrevet, eller förbättra varumärkeskännedomen.


Kanaler (Var):

 • Kanaler är de medier eller plattformar som du väljer att använda för att nå din målgrupp. Det kan inkludera digitala kanaler som webbplatser, sociala medier, e-post, traditionella kanaler som TV, radio, tidningar eller affischer, samt personliga kanaler som möten, presentationer eller interaktion med säljteamet. Valet av kanaler beror på var din målgrupp är mest aktiv och mottaglig.


Tidpunkt, Tidsram (När):

 • Tidpunkten hänvisar till de specifika tidpunkter eller perioder när du väljer att kommunicera ditt budskap. Tidsramen är den övergripande tidsplanen för dina kommunikationsinsatser, inklusive när de börjar och när de förväntas avslutas. Tidpunkterna kan vara strategiska, som att släppa en ny produkt inför semestersäsongen, medan tidsramen hjälper dig att organisera och planera kommunikationen över tid för att nå dina mål.


  WHY FEED - Vilka är fördelarna?


  Strategisk planering av marknadsföring innebär att du noga överväger och utformar din marknadsföringsstrategi på ett systematiskt och långsiktigt sätt och därmed uppnå långsiktig framgång, ökad effektivitet och bättre resultat i din marknadsföring. Den hjälper dig att fokusera på dina mål och optimera resurser.

  Här är några av fördelarna med att arbeta med en sådan strategisk plan:


  1. Tydlig riktning: En strategisk marknadsföringsplan ger din verksamhet en klar riktning och mål att arbeta mot. Den definierar vad du vill uppnå och hur du planerar att göra det.

  2. Effektiv resursanvändning: Genom att planera din marknadsföring kan du optimera användningen av dina resurser, inklusive budget, tid och personal. Du kan fokusera på de aktiviteter och kanaler som är mest relevanta och effektiva för att nå dina mål.

  3. Målgruppsanpassning: En strategisk plan ger dig möjlighet att noggrant definiera din målgrupp och utforma marknadsföringsmeddelanden som är anpassade till deras behov och preferenser. Detta ökar chansen att du når rätt personer med rätt budskap.

  4. Konkurrensfördel: Genom att ha en tydlig strategi kan du differentiera dig från konkurrenter. Du kan identifiera och utnyttja unika fördelar och erbjudanden som gör att ditt företag sticker ut på marknaden.

  5. Långsiktig framgång: Strategisk marknadsföring är inriktad på långsiktiga resultat snarare än kortsiktiga vinster. Det kan hjälpa till att bygga ett starkt varumärke och lojala kundrelationer som ger bestående framgång.

  6. Bättre mätbarhet och utvärdering: En strategisk plan inkluderar vanligtvis mätbara mål och nyckeltal som gör det enkelt att utvärdera resultat och justera din strategi när det behövs. Du kan hålla koll på vad som fungerar och vad som inte gör det.

  7. Anpassningsförmåga: I en snabbt föränderlig marknadsföringsmiljö kan en strategisk plan hjälpa dig att vara mer flexibel och anpassningsbar. Du kan snabbt reagera på förändringar och utmaningar inom din bransch.

  8. Kostnadseffektivitet: Genom att planera din marknadsföring på lång sikt kan du undvika impulsiva och kostsamma beslut. Du kan göra mer med mindre genom att vara strategisk med din budget och resursanvändning.

  9. Starkt varumärke: En strategisk marknadsföringsplan hjälper dig att bygga ett starkt och konsekvent varumärke över tid. Detta skapar förtroende hos kunder och kan öka din marknadsandel.

  10. Skapar riktning och engagemang: En strategisk plan ger riktning och engagerar ditt team och dina intressenter. Alla vet vad de arbetar mot och varför, vilket ökar motivationen och samarbetet.   WHY FEED - Varför hållbarhet?


   Hur ett varumärke uppfattas är en avgörande faktor för ett företags framgång. det handlar inte bara om en snygg paketering och yta utan om hela företagets identitet. Värdegrund, visioner och missioner. Dessa element utgör grunden i all kommunikation och ju starkare denna grund är, desto mer tydlig och trovärdig blir företagets varumärke. 


   Företag som väljer att inte bara kommunicera sina produkter och tjänster, utan även visar upp mer mjuka värden och arbetar för en bättre och mer hållbar framtid, skapar en djupare relation med sina intressenter. Att kommunicera kring hållbarhetsarbetet är inte bara en trend, det är en nödvändighet för att bygga trovärdighet och stärka varumärket.

   Det handlar inte bara om att vara "grön", utan också om att vara etiskt ansvarstagande i alla aspekter av verksamheten och visa att företaget inte bara strävar efter ekonomisk framgång, utan också tar sitt ansvar för miljön och samhället.


   Så, hur bör ett företag närma sig denna typ av kommunikation?

   Det handlar om att integrera hållbarhetsarbetet i varumärkets kärna och att säkerställa att alla kommunikationsinsatser återspeglar företagets genuina engagemang för hållbarhet. Att skapa ett bra fundament för att inte hamna i situationer att man försöker "vara något man inte är"  sk. greenwashing.  Här är vi tillbaka till grunden i ditt varumärke. Börja där och skapa en strategi för hur ni ska berätta om er hållbarhetsresa så blir ert varumärke inte bara mer attraktivt för konsumenterna, utan också för potentiella anställda och investerare som värderar företag som tar ett större ansvar i samhället.


   Att kommunicera hållbarhetsarbetet är därför inte bara bra för planeten och samhället, utan är också en smart affärsstrategi som bygger långsiktig trovärdighet och stärker varumärket i en alltmer medveten värld.

   WHY FEED - Vad är Content?


   Content, på svenska "innehåll," är en övergripande term som refererar till all form av information, material eller media som produceras och distribueras via olika kanaler. Det kan inkludera text, bilder, videor, ljud, infografik, blogginlägg, sociala medieinlägg, webbplatser, och mycket mer. Innehåll är grunden för all digital kommunikation och marknadsföring och används för att informera, underhålla, och engagera målgrupper.

    

   Vad bör man tänka på när man skapar Content?

   Att skapa effektivt innehåll kräver en strategisk och medveten planering. Här är några viktiga överväganden att tänka på när du skapar content:

    

   Klart definierat syfte och målgrupp: Innan du börjar skapa innehåll är det viktigt att förstå varför du gör det och vem du riktar dig till. Vilka mål försöker du uppnå? Vilka är dina målgruppers behov och intressen?

    

   Relevans och mervärde: Ditt innehåll bör alltid erbjuda något av värde för din målgrupp. Det kan vara kunskap, underhållning eller lösningar på deras problem. Undvik att skapa innehåll enbart för att fylla utrymme.

    

   Tonalitet: Håll en enhetlig röst, ton och visuell stil över alla dina innehållskanaler. Det skapar igenkänning och bygger förtroende hos din publik.

    

   Sökmotoroptimering (SEO): Om du publicerar innehåll på webben är det viktigt att optimera den för sökmotorer som Google. Använd relevanta nyckelord, skapa informativa rubriker och använd länkar och även optimera för bildsök.

    

   Berättande: Goda berättarfärdigheter är avgörande för att hålla din publik engagerad. Berätta en historia som människor kan relatera till.

    

   Visuellt tilltalande : Bilder och grafik är kraftfulla redskap för att förmedla budskap. Använd ögat fångande bilder och grafik som kompletterar ditt skrivna innehåll.

    

   Anpassning: Anpassa ditt innehåll till olika plattformar och kanaler. Vad fungerar på Facebook kanske inte fungerar lika bra på LinkedIn.


   Delbarhet och spridning: Skapa innehåll som människor vill dela med sig av. Använd sociala delningsknappar och uppmuntra delning för att öka spridningen.


   Mätbarhet: Använd analysverktyg för att spåra och utvärdera prestanda av ditt innehåll. Lär dig av resultaten och anpassa din strategi när det behövs.


   Rättigheter och etik: Respektera upphovsrätt och etiska riktlinjer när du använder bilder, citat och information från andra källor. Ge alltid kredit när det är nödvändigt.

    

   Content är en central del av vår digitala värld, och det är avgörande för att nå och engagera målgrupper. Genom att skapa relevant, engagerande och välplanerat innehåll kan företag och organisationer bygga varumärkesmedvetenhet, attrahera potentiella kunder och skapa förtroende hos sin publik. Att ha en klar strategi och att tänka på de ovannämnda faktorerna är nyckeln till att skapa effektivt innehåll som ger resultat


   WHY FEED - Varför anpassa text?


   Optimala längder för text kan variera beroende på plattform och typ av innehåll. Det är en bra idé att anpassa ditt innehåll efter kanal för att få bästa effekt. Allt från korta texter för t.ex. reels till längre innehåll i blogginlägg och fördjupade artiklar. 


   Här är några generella riktlinjer för olika typer av innehåll:

   Instagram Reel-text:

   Optimal längd: Kort och kärnfullt - upp till 125 tecken.

   Håll det kort och användande av kreativa hashtags # kan vara fördelaktigt.


   Facebook-inlägg:

   Optimal längd: 40 till 80 tecken för att fånga uppmärksamheten. Upp till 280 tecken för längre inlägg.

   Använd korta och engagerande texter. Längre texter kan fungera om de är relevanta och intressanta.


   LinkedIn-artikel:

   Optimal längd: 500 till 1 200 ord.

   Längre innehåll som delar insikter och expertis inom branschen kan vara effektivt på LinkedIn.


   Bloggpost:

   Optimal längd: 1 000 till 2 500 ord.

   Längre innehåll är ibland mer gynnsamt för SEO, men se till att behålla högkvalitativt och engagerande material.


   Nyhetsartikel:

   Optimal längd: 300 till 800 ord.

   Korta och koncisa artiklar tenderar att vara effektiva för att fånga läsarens uppmärksamhet snabbt.


   Det är viktigt att komma ihåg att dessa riktlinjer är generella och det kan vara bra att anpassa längden baserat på din specifika målgrupp och innehållets syfte. Testa olika längder och analysera prestanda för att finna den optimala längden för ditt innehåll och din publik.


    WHY FEED - Hur används social media?

     

    I Sverige är vi flitiga internetanvändare då 96 procent av befolkningen använder internet och 90 procent gör det dagligen. Europa och Sverige ligger här i framkant med ett snitt inom EU på

    82 procent men med flera länder som ligger, precis som Sverige, över 90 procent.

    Globalt sett använde ungefär 67 procent av världens befolkning internet 2023, vilket motsvarar cirka 5,4 miljarder människor.


    Social media

    Vad det gäller social media så är det 94 procent som använt något social medieplattform det senaste året, 91 procent använder sociala medier varje vecka och 85 procent varje dag.

    Vad det gäller olika åldersmålgrupper så är det 90- och 00-talister som använder social media mest av alla. Där är siffran i stort sett 100% men 70- och 80-talisterna ligger bara någon procent under. Både män och kvinnor använder sociala medier lika mycket men kvinnorna är lite mer frekventa än män.


    Mest populära

    De tre mest använda sociala medierna, totalt sett, är Youtube, Facebook och Instagram. MEN det är skillnader vilka sociala medier som används och i vilken omfattning mellan de som är födda på 1900-talet respektive 2000-talet. 

     

    Topp tre sociala medier som används i respektive generation är följande:

    10-talisterna: Youtube, Roblox, Snapchat

    00-talisterna: Youtube, Snapchat, Instagram

    90-talisterna: Youtube, Facebook, Instagram

    80-talisterna: Youtube, Facebook, Instagram

    70-talisterna: Youtube, Facebook, Instagram

    60-talisterna: Youtube, Facebook, Instagram

    50-talisterna: Facebook, Youtube, Instagram

    20-, 30-, 40-talisterna: Facebook, Youtube, Instagram

    (källa: Svenskarna och internet 2023)

     

    Varför använder vi social media?

    Vi använder en eller flera olika sociala medier och vi använder dem av olika anledningar. Totalt sett så är de främsta anledningarna till användningen ”att bli underhållna” men även för att hålla kontakt med vänner,  ta del av samhällsinformation, uttrycka åsikter, dela och uppleva.

     

    Så här summeras motiven/anledningarna i rapporten:

    ”Svenskarna och internet 2023”

     

    De som motiveras att använda sociala medier…

    …för att bli roade och underhållna av roliga klipp har oftast Tiktok som favorit. Även de som har Youtube eller Snapchat som favorit motiveras mer ofta än andra att använda sociala medier för att bli roade och underhållna.


    … som ett tidsfördriv, för att få tiden att gå, har oftast Tiktok som favorit. Även de som har Instagram eller Youtube som favorit motiveras mer ofta att använda sociala medier som ett tidsfördriv.


    … för att få kunskap, nya lärdomar, tips och inspiration har oftast Twitter eller Youtube som favorit.


    … som en digital kontaktlista över vänner och bekanta har mer ofta Snapchat, Facebook eller Instagram som favorit.


    … för att hålla koll på vad vänner och bekanta gör har oftast Instagram som favorit. Även de som Snapchat eller Facebook som favorit motiveras mer ofta att använda sociala medier för att få koll på vad vännerna gör.


    …för att ta del av samhällsnyheter och samhällsinformation har oftast Twitter som favorit. Även de som har Youtube som favorit drivs mer ofta än andra att använda sociala medier för att ta del av samhällsnyheter.


    …för att umgås med vänner och hänga med kompisar har oftast Snapchat som favorit. Även de som har Tiktok som favorit motiveras mer ofta att använda sociala medier för att umgås.


    …som ett digitalt fotoalbum eller dagbok för att bevara minnen har oftast Instagram som favorit. Även de som har Snapchat eller Facebook som favorit motiveras mer ofta att använda sociala medier som digitala dagböcker och fotoalbum.


    …för att träffa likasinnade och vara med i grupper har oftast Facebook som favorit.


    …för shopping och försäljning har oftast Tiktok eller Facebook som favorit.


    … för att visa att de finns, vem de är och vad de gör har mer ofta Instagram eller Facebook som favorit.


    …för att uttrycka sina åsikter och göra sin röst hörd har oftast Twitter/X som favorit. Även de som har Facebook som favorit motiveras mer ofta att använda sociala medier för att uttrycka sina åsikter.


    …som en plats som gynnar deras karriär har oftast Twitter som favorit. Andelen som har Linkedin som favorit är för liten för att kunna särredovisas men denna drivkraft tenderar vara starkt överrepresenterad bland dem.


    …för uppdateringar om kändisar och artister har mer ofta Tiktok eller Youtube som favorit.


    …att få nyheter och erbjudande från företag och varumärken de följer har oftast Twitter som favorit. Även de som har Instagram som favorit motiveras mer ofta att använda sociala medier för att ta del av erbjudanden och nyheter från företag och varumärken de följer.

     

    När ett företag ska marknadsföra sig i social media är det viktigt att både innehåll och kanal är valt efter den målgrupp man vill nå. En målgruppsanalys samt kanalstrategi underlättar arbetet.